Maandelijks archief: november 2007

Gemeente Rotselaar begaat andermaal bouwovertredingen

Ondanks regularisatieaanvraag

De afgelopen weken kon elke burger het bouwdossier van de Mena gaan inzien in het kader van een openbaar onderzoek. Eventuele bezwaren worden dan door het schepencollege gewogen en uiteindelijk maakt het schepencollege haar advies over aan Stedenbouw in Leuven: het bleek enkel te gaan over de regularisering van de buitenaanleg, een wijziging van een traphal en de schutting rond de airco’s op het dak.
Bouwovertredingen waar men het niet over heeft
Er blijven echter 3 bouwovertredingen waar men het niet over heeft:

– er is geen regenwaterput zoals het voor iedereen die bouwt verplicht is

            – er is geen septische put zoals de bouwvergunning nochtans oplegt

– men heeft de vuilwaterafvoer én de regenwaterafvoer gemengd op de riolering aangesloten.

De ondergrond is immers vervuild met koolwaterstoffen (minerale olie/mazout/…), zo bleek bij het grondonderzoek bij het afsluiten van de erfpachtovereenkomst. Indien men grondverzet zou doen, moest de ondergrond gesaneerd worden. Dus bleef het putje dicht.

Groen!Sociaal vindt het getuigen van slecht bestuur dat het Schepencollege zelf niet doet wat het aan zijn burgers oplegt.

Groen!Sociaal blijft trouwens met nog een grote vraag zitten: heeft het Schepencollege de omwonenden al verwittigd dat er mogelijk iets loos is met het grondwater?

Adviseren over eigen bouwovertredingen

De verbouwing van de Mena is door de gemeente toevertrouwd aan Dexia. Zo komt het dat het schepencollege straks moet oordelen/adviseren over bouwovertredingen die in naam door Dexia gebeurd zijn, maar eigenlijk door het schepencollege zelf begaan werden. Dat klopt naar ons gevoel niet.

Wegmoffelen van hoge airco’s

Door het feit dat het gebouw niet degelijk geïsoleerd werd en dat het bestaande gewone dubbel glas niet werd vervangen werd door zonwerend, superisolerend dubbel glas, was men verplicht om een flink uit de kluiten gewassen airco op het dak te plaatsen. De schutting van 1m20 hoog op het oorspronkelijke plan van de bouwvergunning volstond niet en men plaatste zonder nieuwe bouwaanvraag dan maar een hogere schutting… Dat moest nu geregulariseerd worden. Een stommiteit wordt weggemoffeld.

Wijziging buitenaanleg en traphal

De buitenaanleg werd ook anders aangelegd dan voorzien in de bouwvergunning: de blauwe steen ging er uit en werd vervangen door asfalt, de richting van de parkeerplaatsen werd veranderd. Ook dit wil men nu laten regulariseren.

Groen!Sociaal vindt dat het College van Burgemeester en Schepenen in dit dossier grondig in de fout blijft gaan en zal het dossier op de voet blijven volgen.

 

Simonne Vandewaerde, 0478 58 70 41
gemeenteraadslid Groen!Sociaal Rotselaar

Dirk Vansintjan, 0486 39 22 12

27/11/2007

 

 

Werner Mertens (voorzitter gemeenteraad) uit de bocht

 

Deze mail stuurde ik afgelopen maandag aan de secretaris en burgemeester van de gemeente Rotselaar:

Geachte heren,

Vanmorgen ben ik op het gemeentehuis geweest, samen met raadslid Simonne Vandewaerde, om 2 bouwdossiers in te kijken in het kader van een lopend openbaar onderzoek.

Op een bepaald moment komt de voorzitter van de gemeenteraad, dhr. Werner Mertens, langs. Hij bijt ons toe dat een gemeenteraadslid zich maar in welbepaalde omstandigheden mag laten bijstaan, bv. als ze blind is of zo. Ik heb hem hierop geantwoord dat ik een dossier inkeek dat in openbaar onderzoek was. Hij zei daarop dat ik dat al vaker gedaan had, ook als het geen openbaar onderzoek betreft. In dat laatste en enige geval hebben wij de bouwvergunning van de Mena ter inzage gevraagd aan de bevoegde ambtenaar en heeft niemand enige opmerking gemaakt. Ook bij Stedenbouw of Monumentenzorg kan elke burger dat dossier trouwens inkijken na een schriftelijke aanvraag.

Ik wil ten stelligste protesteren tegen de houding van dit gemeenteraadslid. Het getuigt van een bedenkelijk gebrek aan democratische instelling van een gemeenteraadslid dat nota bene voorzitter van de gemeenteraad is. Met welk recht maakt hij mij in het openbaar deze opmerkingen? Hoe zit het met zijn interpretatie van het inzagerecht van burgers?

Ik verwacht niet min of niet meer dan zijn verontschuldigingen.

Hoogachtend,

Dirk Vansintjan

Burger van de gemeente Rotselaar

19/11/07

Democratie is een werkwoord.

Oost, west, …Limburg best

Vanmorgen kwam Steve Stevaert nog eens verfrissend uit de hoek.

Hij wil de samenwerking tussen beide Limburgen versterken, er een Europese provincie van maken. En niet meer spreken van Belgisch en Nederlands Limburg, maar van Oost en West-Limburg.

Persoonlijk denk ik dat we er in België niet meer uitkomen omdat in onze federatie er maar 2 echte spelers zijn: de nederlandstaligen in Vlaanderen enerzijds en de franstaligen in Brussel en Wallonië anderzijds.

Misschien biedt de uitbouw van de Benelux een oplossing?  We delen immers zowel met Nederland als de Waalse gewesten een groot stuk gemeenschappelijke geschiedenis.

Dirk

Het machinepark van ’s Hertogenmolens Aarschot

Ik maakte vorige week een korte nota over het machinepark van ’s Hertogenmolens in Aarschot. Jullie kunnen hem hieronder vinden.

machinepark-van-s-hertogenmolens.pdf

Eerste walsstoel staat er weer

Afgelopen vrijdag was het zo ver: de eerste van de 7 walsstoelen van de Molen Van Doren in Rotselaar staat weer op zijn plaats.

10 jaar geleden werd het molengebouw al gerestaureerd. Toen moesten alle machines tijdelijk uit het gebouw. Tijdelijk werd 10 jaar. Maar binnen de 2 jaar zullen ze er allemaal weer staan en zal de molen uitgebouwd zijn tot een bezoekerscentrum rond malen en hernieuwbare energie.walsstoel1

walsstoel2

walsstoel3

There’s (Eco)power in cooperation

logo Sociale economie

<!– Sitemap | <!–En Français | In English–>
Zoeken //

// //

 
 
Vorming en opleiding
Financiering
Diversiteit
Regelgeving
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Centre of Excellence: MVO&KMO
Brochure: maatschappelijke winstmaximalisatie
Sociale economie en MVO
Duurzaam ondernemen
Masterclass Duurzaam Ondernemen
Duurzaam consumeren
Werk op maat
Brug reguliere en sociale economie
Sociale economie internationaal
Dienstencheques

There’s (Eco)power in cooperation

Thema’s > Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Een aantal mensen vond dat er dringend meer groene stroom moest geproduceerd worden en richtte in 1991 Ecopower op. Vandaag is er een lange wachtlijst om van dit bedrijf milieuvriendelijke elektriciteit te mogen afnemen. Basisingrediënt van het gesmaakte bedrijfsrecept: coöperatief werken. 

Iedereen doet mee!
Ecopower is een coöperatie die projecten met hernieuwbare energie financiert en beheert. Ruim 11.000 coöperanten werden mede-eigenaar van zes windturbines, drie kleine waterkrachtcentrales, een biomassacentrale en 6.000 m2 zonnecellen. Elke dag komen er coöperanten bij, elk jaar komen er projecten bij. Alle coöperanten kunnen de elektriciteit van hun installaties, waar ze via de coöperatie mee eigenaar van zijn, aankopen voor hun eigen verbruik.
Daarnaast krijgen de vennoten ook een vergoeding op hun kapitaal. Als erkende coöperatie eerbiedigt Eco-power op dat vlak de regels van de Nationale Raad voor de Coöperatie, die de uitkering van een ‘matig dividend’ oplegt. Al zeven jaar lang is dat 6%. De investeerders krijgen dus een vergoeding voor de inbreng van wat nu eenmaal risicokapitaal is. En aangezien Ecopower er al jaren een erezaak van maakt om die 6% dan ook effectief uit te keren, kan het langjarige gemiddelde gerust de toets der vergelijking met andere beleggingen doorstaan. Anders gezegd: het coöperatief aandeel is een aandeel voor de goede huisvader. De echte speculant daarentegen, die moet zijn gerief elders zoeken. Door de dividendenuitkering bewust te plafonneren voorkomt Ecopower dat de beleidsbeslissingen genomen worden in functie van de belangen van de aandeelhouders. Men kiest ervoor om de winst opnieuw te investeren in hernieuwbare energie.

www.ecopower.be

Lees het volledig artikel in de brochure.

 

_uacct = “UA-2604834-1”; urchinTracker();

Isoleren heeft effect!

Vandaag vroeg ik aan onze gasleverancier EBEM (zuivere regie gemeente Merksplas: zie http://www.ebem.be) onze historiek op van ons gasverbruik. Ik was benieuwd of er al een effect van onze isolatie-inspanningen te zien zou zijn. Deze grafiek spreekt voor zich:


Klimaatwijken Rotselaar

Met een aantal mensen van Groen!Sociaal Rotselaar vormen we een klimaatwijk. We gaan de komende maanden proberen ons energieverbruik te reduceren.